Algemene verkoopvoorwaarden

Ontvangst » Algemene verkoopvoorwaarden
asdasd
 

Algemene verkoopvoorwaarden

 

De huur van een standplaats of een onderkomen veronderstelt de volledige aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden door beide partijen.
Hierbij verklaart de klant kennis te hebben genomen van de onderhavige verkoopvoorwaarden voor ingang van zijn huur.

Ons aanbod en de tarieven

Huur van campingstandplaatsen
Wij stellen u een kale standplaats ter beschikking, voor maximaal 6 personen, voor uw tent, caravan of camping-car.
Onze standplaatsen zijn er in soorten en maten (lees de beschrijvingen in de brochure of op de site).
Prijs van de standplaats: het betreft hier de overnachtingsprijs. De standplaatsen komen vrij op de dag van aankomst vanaf 14u en moeten voor 12u op de dag van vertrek worden opgeleverd. Hij betreft de ruimte, 1 of 2 personen en een voertuig. Dit bedrag geeft vrij toegang tot het sanitair, de balie, het zwembad (als het open is), het speelterrein en de activiteiten.
Supplementen: extra personen (volwassenenen of kinderen) of extra elementen op de standplaats (tweede voertuig, huisdier, elektriciteit, extra tent of aanhanger enz.) worden per dag afgerekend.

Huur van onderkomens
Beschrijving, perioden waarin verhuurd wordt, naast de duur van de huur staan in de brochure of op de site.
Het huurtarief omvat: de huur van het onderkomen, de personen (naar gelang de capaciteit) de lasten (water, gas, elektra, een voertuig, toegang tot de diensten van de balie, het zwembad (als het open is), het speelterrein en de activiteiten.
Alles is er, alleen lakens en handdoeken zijn niet inbegrepen; u lunt op de camping lakens huren. Uw onderkomen moet bij vertrek schoon en onbeschadigd worden opgeleverd.
Er mag in de onderkomens niet gerookt worden.
De onderkomens komen vrij vanaf 16u op de dag van aankomst en moeten de dag van vertrek om 10u worden opgeleverd.

Overdracht, onderhuur
Elke huur is op naam en kan onder geen beding worden overgedragen of onderverhuurd.
Om veiligheidsredenen kan het aantal personen bij aankomst het gemelde aantal niet te boven gaan, evenmin als de capaciteit van het gehuurde/de standplaats op de camping.

Let wel: de toekenning van plaatsen (standplaats of onderkomen) geschiedt zonder onderscheid in volgorde van inschrijving bij reservatie. De directie kan niet garanderen dat de standplaats of het onderkomen, door de huurder gewenst, hem ook zal worden toegekend.

Nevenactiviteiten
Elke gratis of betalende activiteit die in onze brochure, op onze site of in een email staat vermeld, kan onder omstandigheden, worden gewijzigd of geannuleerd bij uw aankomst ter plekke. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk (voorbeelden: zwembad, animatie, voorstellingen…).

Tarieven en heffingen
De tarieven in onze brochure zijn in euro’s, BTW inbegrepen tegen het bij het ter perse gaan geldende tarief.
Elke verandering of wijziging van de tarieven en de heffingen met betrekking tot uw verblijf wordt bij facturering doorberekend in de prijs van uw verblijf.

Minderjarigen
Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden op campings niet toegelaten. De
camping stemt ermee in mits de ouders het goedkeuren. Trek dit na alvorens te reserveren.

Betaling van het verblijf
Wijze van betaling
De betaling van uw verblijf kan worden geregeld per credit-card (Visa, Eurocard/MasterCard), of contant in euro’s tot 30 dagen voor aankomst.

Indien u per internet reserveert: Bij de reservatie, betaalt u het voorschot of het hele verblijf per credit-card(Visa, Eurocard/Mastercard). De transactie wordt meteen op de kaart van de klant gedebiteerd na verificatie van de gegevens. Overeenkomstig artikel L.132-2 van de Code Monétaire et Financier, is de betalingsverplichting met een credit-card niet te herroepen. Door de gegevens van de kaart op te geven, machtigt de klant de camping zijn kaart te debiteren met het bedrag van het voorschot of dat voor het hele verblijf. Daartoe bevestigt de klant dat hij de houder is van de te debiteren kaart en dat de naam op de kaart ook daadwerkelijk de zijne is. De uiteindelijke afrekening kan geschieden per bankkaart of in contanten, tot 30 dagen voor aankomst op de camping.

Betalingsmogelijkheden
De reservatie van het verblijf is pas definitief na bevestiging door ons en het betalen van een voorschot door de klant.
Betaling van de standplaats of het onderkomen: het totaalbedrag van het verblijf dient, zonder herinnering onzerzijds, 30 dagen voor aangekondigde aankomst voor de huur, of op de dag van aankomst als de klant niet heeft gereserveerd.
Blijft de klant in gebreke, dan heeft de camping het recht de reservatie als geannuleerd te beschouwen en behoudt de reeds betaalde bedragen.

Borg

Voor de huuronwderkomens wordt bij aankomst op de camping een borg gevraagd die in de tarieven zit. Betaling per bankkaart kan worden gevraagd. De borg wordt integraal terugbetaald op de dag van vertrek of uiterlijk binnen acht dagen, als de staat van het gehuurde bevredigend is. Zoniet, dan kan van de borg worden afgetrokken: de waarde van ontbrekende voorwerpen, een vast bedrag voor schoonmaak (tegen de prijs van schoonmaken op de dag van het verblijf met een toeslag van 25%), voor onvoldoende schoonmaak van installaties en het totaal van reparatie in geval de huurder schade heeft veroorzaakt. Bedraagt de schade meer dan de als borg gestorte som, dan is die voor rekening van de klant, na aftrek van de borg.

Wijziging van verblijf
U kunt in hetzelfde seizoen eenmalig en kostenloos de data en de samenstelling van uw verblijf wijzigen (binnen de grenzen van onze mogelijkheden). Deze wijziging dient minstens 7 dagen voor het begin van het oorspronkelijke verblijf te worden aangevraagd, schriftelijk (email, fax of brief) om van kracht te zijn.

Na die termijn brengt elke nieuwe aanvraag extra administratiekosten met zich mee.

Vertraagde aankomst, voortijdig vertrek
Meldt de kampeerder niet bijtijds dat hij de datum van aankomst heeft moeten wijzigen, dan komen standplaats of onderkomen 24 uur na de in het huurcontract voorziene datum ter beschikking, en blijft de integrale betaling van het gebodenen verplicht.

Er kan geen reductie worden gerekend in geval van voortijdig vertrek bij huur (zie terugbetalingsmogelijkheden in het kader van een annuleringsverzekering).
In het geval van voortijdig vertrek bij een verblijf op een kale standplaats, behouden wij slechts de aanbetaling voor de ongebruikte dagen als het verblijf was gereserveerd.

Annulering van het verblijf
Annulering door de camping: de gestorte bedragen worden terugbetaald.
Annulering door de klant: deze moet de camping schriftelijk op de hoogte stellen. Laat hij zulks na, dan dient hij de contractuële bedragen te voldoen.
Volgens artikel L. 121-20-4 – 2° van de Code de la Consommation, is het recht van intrekking niet van toepassing bij huur van een onderkomen, transport, restauratie en entertainment op een vastgestelde datum of tijdens een dito periode.

Annulering van een huur
Bij elk verblijf dat meer dan 30 dagen voor de datum van aankomst wordt geannuleerd, blijven de aanbetaling, de administratiekosten en het bedrag en de eventuele annuleringsverzekering, het eigendom van de camping.
Voor elk verblijf dat minder dan 30 dagen voor aankomst wordt geannuleerd, of in het geval de klant niet verschijnt, blijft het volledige bedrag van de huur, de administratiekosten, en de eventuele bijdrage aan een verzekering in handen van de camping.

Annulering van een standplaats
Op welke datum ook wordt geannuleerd, de aanbetaling, de administratiekosten en en die van een eventuele annuleringsverzekering van de camping.
Om eventuele schade vergoeding te krijgen, raden wij u aan een annuleringsverzekering te nemen. Hierdoor kunt u gehele of gedeeltelijke terugbetaling krijgen van uw verblijf, volgens de verzekeringsvoorwaarden.

Huisreglement
Iedere kampeerder dient zich te houden aan het huisreglement van de camping op straffe van een sanctie, die de intrekking van het contract kan betekenen.

Procesvoering
In geval van rechtszaken en na het verhogen van de klantenservice heeft iedere klant van Regie Naturain Parc des Oiseaux / Camping le Nid du Parc de mogelijkheid om binnen een maximale vertraging van één jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht de consument te bemiddelen, Door LRAR, met de exploitant. De details van de bemiddelaar die door de opdrachtgever kunnen worden ingevoerd, zijn:

Médiation Tourisme et Voyage
Tél : +33 (0)1.42.67.96.68
www.mtv.travel

Aanbiedingen – last minute verkoop
Bij deze gelegenheden, is het mogelijk dat klanten voor eenzelfde verblijf een ander bedrag hebben betaald. De klanten die de hoogste prijs hebben betaalds kunnen geen aanspraak maken op een terugbetaling van het verschil tussen wat zij hebben betaald en de aanbieding. Reducties zijn niet te combineren met aanbiedingen.

Download onze algemene verkoopvoorwaarden als pdf.